Algemene Voorwaarden Dog Dimension

Artikel 1 – Definities

Termen hebben zowel in enkelvoud als in meervoud, de betekenis zoals in dit artikel vermeld

Opdrachtnemer: Dog Dimension
De klant/opdrachtgever: Persoon (hondenbezitter) die opdracht geeft aan Opdrachtnemer.
Diensten: Alle trainingen, trajecten en afspraken van Dog Dimension die aan te schaffen zijn via de website.
Inschrijfformulier: Overeenkomst tussen de opdrachtnemer en de klant, waarbij de opdrachtgever een samenwerking met de opdrachtnemer aangaat voor de daarvoor gekozen cursus tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs.
Voorrijkosten: Kosten voor het aan huis komen van de opdrachtnemer.
Hond(en): Hond(en) van de cursist voor welke de opdracht geldt.
Leeromgeving: De omgeving waar de dienst plaatsvindt.
Partijen: Zowel cursist/klant als de opdrachtnemer.
Schriftelijk: Alle afspraken en uitlatingen op papier, zowel handgeschreven als gedrukt. Alsmede digitale geschreven uitlatingen via website, e-mail, WhatsApp, SMS of berichten via social media.
Werk: werken in de zin van de auteurswet.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de klant en de opdrachtnemer.
2.2 Op alle overeenkomsten alsmede op de algemene voorwaarden zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2.3 Op alle opdrachten zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daarvan uitdrukkelijk is afgeweken. Afwijking van de algemene voorwaarden in enigerlei vorm is echter alleen mogelijk indien dit schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door zowel de klant als de opdrachtnemer.
2.4 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht voor de algemene voorwaarden en de prijsopgaven te veranderen. De klant kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en prijsopgaven geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten.

Artikel 3 – Gezondheid

3.1 De cursist dient de opdrachtnemer zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen van loopsheid of eventuele ziekten van de hond(en). Eventuele ziekte(n) en/of afwijkingen moeten vooraf door de klant aan de opdrachtnemer kenbaar zijn gemaakt.
3.2 De cursist – indien niet direct bereikbaar – machtigt de opdrachtnemer om, in geval van ongeval, ziekte e.d. van de hond(en), op kosten van de klant een dierenarts te consulteren, die indien nodig medische handelingen mag verrichten en/of medicijnen mag voorschrijven en/of toedienen.
3.3 De klant – indien niet direct of niet binnen de daarvoor nodige tijd bereikbaar – machtigt opdrachtnemer om in geval van plotselinge sterfte op kosten van de klant voor de
begrafenis of crematie van de hond zorg te dragen. Eventuele wensen aangaande bovenstaande kan de klant vanzelfsprekend al laten opnemen in de overeenkomst met de opdrachtnemer.
3.4 De klant is zelf verantwoordelijk voor het laten vaccineren of titeren van de hond. Mocht er schade ontstaan bij andere deelnemers, door het overbrengen van ziekteverwekkers bij de opdrachtnemer, wegens uitblijven van op de hoogte stelling door de cursist over de gezondheid van de dieren, wordt de klant in kwestie verantwoordelijk en aansprakelijk gesteld voor eventuele kosten.
3.5 De cursist wordt zelf in verantwoordelijkheid gesteld voor het ontwormen van de hond, of het laten uitvoeren van een ontlastingsonderzoek. Mochten er ziekteverwekkers bij andere cursisten terecht komen wegens het uitblijven van de op de hoogtestelling van de opdrachtnemer, door de klant, dan wordt de betreffende klant aansprakelijk gesteld voor de eventuele rekening van overige klanten van Dog Dimension. De cursist in kwestie wordt ook aansprakelijk gesteld als zij niet op de hoogte zijn van een eventuele besmetting.

Artikel 4 – Rechten en plichten klant

4.1 Klant is verplicht het opdrachtformulier met eventueel bijhorende vragenlijst volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.
4.2 Klant is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het niet (ver)melden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking tot de hond waarvoor de overeenkomst is afgesloten.
4.3 De hond(en) moet opgenomen zijn in de eigen W.A.-verzekering van de klant. De klant blijft als eigenaar van de hond dus te allen tijde aansprakelijk voor door de hond aangerichte schade.
4.4 De klant wordt – indien nodig – door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond gedurende de periode dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
4.5 Voordat de klant gebruik maakt van de dienst(en) dient de klant de hond(en)e voldoende uit te laten.
4.6 De betaling van de dienst(en) met de daarbij komende voorrijkosten, indien van toepassing, dient voor de eerste afspraak voldaan te worden. Opdrachtnemer kan in overleg afwijken van deze regel. De nieuwe afspraak wordt dan tevens vastgelegd in een nieuwe betalingsafspraak.
4.7 De klant wordt geacht de juiste afstand te kiezen bij de betaling, indien blijkt dat de gekozen afstand niet klopt, kan en zal er een factuur nagestuurd worden voor de resterende kosten.  
4.8 De klant is gedurende de periode waarin alle lessen gevolgd worden, volledig zelf verantwoordelijk voor het maken van de afspraken met de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is in geen enkel geval, mits opdrachtgever anders heeft aangegeven bij de klant, verantwoordelijk voor het maken van afspraken over de data waarop de lessen gevolgd worden. 

Artikel 5: Rechten en plichten van opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer zal uw hond altijd met de grootst mogelijke zorg en liefde behandelen.
5.2 De klant wordt door opdrachtnemer op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond ten tijde dat de hond onder toezicht van opdrachtnemer valt.
5.3 Mocht er tijdens de wandeling en/of tijdens de dienst(en) onverhoopt toch iets met de hond gebeuren dan heeft opdrachtnemer, naar eigen inzicht, het recht de hond naar de dichtstbijzijnde dierenarts te brengen. De kosten zijn dan voor de eigenaar van de hond. Uiteraard wordt de eigenaar van de hond zo spoedig mogelijk ingelicht.
5.4 Tijdens de dienstverlening, is opdrachtnemer verplicht dit op een dusdanige wijze te voltooien dat er zo weinig mogelijk risico ontstaat voor de hond als ook voor de omgeving.
5.5 Indien kinderen aanwezig zijn tijdens, of meedoen met, de les(sen), en blijkt dat de kinderen niet goed luisteren, de hond hierdoor te veel afgeleid is om goed mee te kunnen doen in de les of het voor de klant als ouder te veel afleiding geeft, zal de opdrachtnemer hierover in gesprek gaan met de klant. De opdrachtnemer heeft het recht om de cursus te vervolgen met de klant, zonder dat de kinderen hierbij aanwezig zijn. De klant dient zich hier bewust van te zijn.

Artikel 6: Garanties

6.1 Trajecten, trainingen en alle gegeven informatie zijn bedoeld om de klant als hondeneigenaar te helpen in het samenleven met de betreffende hond en daarbij de gedragingen van de hond die als hinder worden ervaren door de klant als hondeneigenaar, op te lossen. Wat de klant doet met de verkregen informatie, vaardigheden en kennis, is geheel aan de klant overgelaten. Dog Dimension heeft een inspanningsverplichting en legt de verdere verantwoordelijkheid voor de mate van succes dan ook volledig bij de klant.
6.2 Resultaten zijn volledig afhankelijk van de inzet en de persoonlijkheid van de klant en zijn of haar hond.
6.3 Dog Dimension’s garanties over de vraag of de inhoud van de door gekozen cursus aansluit op de behoeften van de klant of die van de hond zijn uitgesloten: er wordt naar diverse factoren gekeken voor er een plan van aanpak wordt opgemaakt. Alle trajecten en trainingen worden naar eigen professionele inzicht op eigenaar en hond combinatie, afgestemd. Het is voor de klant niet mogelijk aanspraken te maken, op welke wijze dan ook, als de cursus of de resultaten tegenvallen.
6.4 Behoudens druk- en typfouten kan Dog Dimension garanderen dat de inhoud van de door de klant gekozen cursus overeenkomt met de omschrijving daarvan op de website zoals deze was op het moment van de aankoop. Teksten en uitlatingen op de Website of sociale media die fouten bevatten vallen buiten deze garantie, voor zover redelijkerwijs te begrijpen is dat het fouten zijn.

Artikel 7 – Aansprakelijkheidstelling

7.1 De klant is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en) van de klant. Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op de klant verhaald. Indien niet duidelijk is welke hond de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de cursisten van de betreffende betrokken honden gedeeld.
7.2 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en/of letsel, zonder enige opzet aangebracht door opdrachtnemer, aan de hond(en) en/of andere huisdieren.
7.3 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van de cursist al moet worden aangenomen, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot vergoeding van de direct ontstane schade tot nader onderzoek.
7.4 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het in gebreke blijven bij het uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid en in geval zich calamiteiten hebben voorgedaan waardoor opdrachtnemer aantoonbaar niet in staat was de opdracht uit te voeren.
7.5 Eventueel gemaakte of te maken kosten als gevolg van, bij opdrachtnemer opgelopen of met een oorsprong welke is terug te leiden op het moment van de opdracht, ziektes, verwondingen, aandoeningen of overlijden zijn volledig voor rekening van de klant.
7.6 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het weglopen van de hond van de klant. Als dit toch gebeurt, zal opdrachtnemer vanzelfsprekend alles in het werk stellen uw hond terug te vinden.
7.7 De eigenaar van de honden moet een WA – verzekering hebben afgesloten waarbij de honden van de eigenaar volwaardig meeverzekerd zijn. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de klant lijdt als gevolg van het niet nakomen van de in de algemene voorwaarden genoemde verplichtingen (uitgezonderd gevallen van overmacht) blijft de schadevergoeding te allen tijde beperkt tot het totaal van het overeengekomen bedrag van de overeenkomst mits deze reeds voldaan is.
7.8 Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, e.d.) opdrachtnemer niet bij machte is om uitlaat -, en/of verzorgingsdiensten te verlenen, zal opdrachtnemer de klant hiervan – zo spoedig als mogelijk is – in kennis te stellen. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
7.9 Schade die ontstaan bij het rehabiliteren van de hond, zijn totaal ten koste van de klant.
7.10 Advies gegeven via mail, privé bericht, ander geschreven woord of telefoon is op basis van de gegevens verstrekt door de klant. De opdrachtnemer doet er alles aan om een juist en passend advies te geven. De opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het verkeerd uitvoeren van het advies of een verkeerd advies op basis van verkeerde informatie. Advies, anders dan tijdens een consult, zal altijd van mindere kwaliteit zijn dan een persoonlijk consult. De klant is zich hiervan bewust als deze kiest voor advies via mail, privé bericht, ander geschreven woord of via de telefoon.
7.11 De verantwoordelijkheid van het opvolgen en uitvoeren van de, door de opdrachtnemer gegeven, tips en adviezen, ligt geheel bij de deelnemende cursist. De resultaten zijn afhankelijk van de inzet van de betreffende cursist.
7.12 De klant is volledig verantwoordelijk voor het inplannen van de afspraken. Wanneer er blijkt dat er enige tijd geen afspraak is gemaakt, is de opdrachtnemer niet aansprakelijk.
7.13 Indien de klant wenst dat er kinderen aanwezig zijn tijdens, of meedoen met, de les(sen), is de klant ten aller tijde verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen. De klant dient zich bewust te zijn van de noodzaak dat de kinderen luisteren naar wat er gezegd wordt en doen wat er gevraagd wordt, mede-door veiligheidsredenen. 

Artikel 8 – Schade en verzekeringen

8.1 Eigenaar van de hond(en) is volgens de Nederlandse wet aansprakelijk voor de materiële en immateriële schade die zijn/ haar hond(en) toebrengt/toebrengen aan anderen of aan eigendommen (waaronder andere honden) van anderen.

Artikel 9 – Betalingen

9.1 Alle prijzen weergegeven, zijn inclusief 21% B.T.W.
9.2 Opdrachtnemer is verplicht om een prijsopgave te overhandigen indien gewenst door de klant.
9.3 Indien de klant wenst gebruik te maken van de diensten van Dog Dimension, maar het te betalen bedrag niet in een enkele betaling kan voldoen, kan en mag de klant contact opnemen met de opdrachtnemer over de mogelijkheden voor het betalen van het bedrag in termijnen.
9.4 Zodra zowel de klant als de opdrachtnemer akkoord zijn met de termijnbetaling, zal de klant zo spoedig mogelijk een factuur ontvangen voor de gekozen diensten. De klant krijgt 14 dagen (na ontvangst van het factuur) om het bedrag zoals deze op het factuur staat, te voldoen. 
9.5 Bij het aangaan van een termijnbetaling waarbij zowel klant als opdrachtnemer akkoord zijn gegaan, dienen alle facturen tijdig betaald te worden. Bij annulering van de cursus, door de klant, voordat alle facturen betaald zijn, is de opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.
9.6 Indien blijkt dat de klant de verkeerde voorrijkosten vergoeding heeft gekozen en de opdrachtnemer verder zal moeten reizen dan waarvoor betaald is, zal de klant een factuur ontvangen voor de resterende kosten die horen bij de afstand waarop de klant bij Dog Dimension vandaan woont.
9.7Het door de klant te betalen bedrag dient op de dag van de opdracht te zijn of worden voldaan. Afwijkend kan gekozen worden voor het versturen van een betaal link of factuur. Indien de betaal link of het factuur wordt verstuurd per e-mail, dient deze binnen 14 dagen na versturing te zijn voldaan.
9.8 Bij een eventueel vervroegde beëindiging van de overeenkomst (bijv. eerder stoppen van gekozen traject), is opdrachtnemer gerechtigd om het totale bedrag in rekening te brengen.
9.9 De klant ontvangt indien gewenst een bewijs van betaling (factuur) van opdrachtnemer.
9.10 In geval van niet tijdige betaling door de klant is opdrachtnemer gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen.
9.11 Annulering van de gekozen dienst dient te gebeuren minimaal 14 dagen voor de afspraak. Indien de afspraak binnen de gestelde tijd wordt geannuleerd, dan kan Opdrachtnemer Opdrachtgever kosten in rekening brengen volgens onderstaand schema.

Voor afspraken geldt de volgende verdeling:

– Afzegging binnen 14 dagen voor de datum, 25% van het te betalen bedrag wordt in rekening gebracht.
– Afzegging binnen 7 werkdagen voor de datum, 50% van het te betalen bedrag wordt in rekening gebracht.
– Afzegging tot 24 uur voor de afspraak, 75% van het te betalen bedrag wordt in rekening gebracht.
– Afzegging binnen 24 uur voor de afspraak, 100% van het te betalen bedrag wordt in rekening gebracht.

Artikel 10 – Acties & kortingen

10.1 Alle kortingen die Dog Dimension bij acties geeft, zijn éénmalig te gebruiken per klant en/of hond. 
10.2 Alle kortingen en/of acties zijn éénmalig te gebruiken per inschrijving. 
10.3 Bij het binnen brengen van een nieuwe cursist, ontvangt de huidige klant een les naar keuze. Dit geldt ook wanneer de klant al een cursus heeft afgerond. De waardebon met unieke code, horende bij deze actie, is tot één jaar na uitgave geldig.
10.4 Wanneer de klant gebruik wil maken van de waardebon, die verkregen wordt bij de eerste les van de cursussen, waarbij hij/zij een gratis les ontvangt, gelden hier de reguliere voorrijkosten voor. 
10.5 Alle acties en kortingen gelden voor de cursussen uit het reguliere aanbod. Dit omvat de cursussen die bestaan uit acht lessen, waarbij de klant geen coaching behoeft. (Coaching omvat hier alle hulp bij honden met probleemgedrag).
10.6 Codes die persoonlijk gekoppeld zijn, kunnen alleen worden gebruikt met het e-mailadres dat bij Dog Dimension bekend is.

Artikel 11 – Auteursrecht en copy recht

11.1 Alle beeldmateriaal en teksten op de website van Dog Dimension of haar publicaties zijn auteursrechtelijk beschermd. Alle rechten zijn voorbehouden. Openbaarmaking of verveelvoudiging van enig materiaal (tekst en/of beeldmateriaal) toebehorend aan Dog Dimension, zonder schriftelijke goedkeuring van Dog Dimension, is niet toegestaan.

Artikel 12 – Geschillen en toepasselijk recht

12.1 In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij de klant binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan de klant heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
12.2 Op alle opdrachtovereenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
12.3 Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.

Stel een vraag
1
Stel je vraag via de chat
Dog Dimension
Hoi 🙋‍♀️
Waar ben je precies naar op zoek?